Fakulta
strojního inženýrství

Přijímací zkoušky - Bakalářské studijní programy

Uzávěrka přihlášek 31. března 2018
Přijímací zkoušky 18. – 21. června 2018
Náhradní termín 27. června 2018
Přihlášení studenti
Přijatí studenti
Úspěšnost

Obsah zkoušky

Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu látky střední školy. Zkouška z každého předmětu je hodnocena 0 až 25 body, součty bodového hodnocení z obou předmětů potřebné pro přijetí jsou:

Zobraz víc

 • alespoň 25 bodů pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství,
 • alespoň 20 bodů pro obory Aplikované vědy v inženýrství a pro obor Strojní inženýrství,
 • alespoň 16 bodů pro ostatní (profesní) obory Strojírenství.
  Pokud získáš méně bodů, než je požadováno pro přijetí do zvoleného oboru, ale dosáhneš v součtu:
 • 16 – 19 bodů, budeš přijat ke studiu profesních oborů Strojírenství,
 • 20 – 24 bodů, budeš přijat ke studiu obecného oboru Strojní inženýrství, nebo oborů Aplikované vědy v inženýrství s výjimkou oborů Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství.

Abys věděl, jak se na přijímačky připravit, mrkni na konkrétní okruhy z matematiky a fyziky.

Přijetí bez přijímaček

Přijímací zkouška ti může být prominuta, jestliže splníš alespoň jednu z následujících podmínek:

Zobraz víc

 1. V posledním ročníku střední školy jsi dosáhl studijního průměru do 1,7 pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství, do 2,0 pro obory Aplikované vědy v inženýrství , Základy strojního inženýrství a pro obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a do 2,3 pro ostatní (profesní) obory Strojírenství. Studijní průměr vypočítáš jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.
 2. Maturoval jsi z fyziky nebo z matematiky a dosáhl jsi alespoň v jednom z těchto dvou předmětů klasifikace výborně nebo chvalitebně.
 3. V Národní srovnávací zkoušce z matematiky ses umístil mezi 50 % nejlepších.
 4. Dosáhl jsi alespoň 50 % bodů v závěrečném testu konaném v rámci přípravného kurzu matematiky nebo v rámci přípravného kurzu fyziky na FSI.
 5. V dalších výjimečných případech (např. u uchazečů s vynikajícími výsledky v odborných olympiádách, Středoškolské odborné činnosti, dalších soutěžích a činnostech souvisejících s oborem studia, případně ve výběrové zkoušce z matematiky, u úspěšných absolventů vysokoškolského studia v příbuzných oborech apod.) rozhodne o prominutí přijímací zkoušky děkan.
 6. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky na FIT, FEKT a FAST VUT ve stejném roce se uznává i pro FSI, ale jen u uchazečů maturujících v daném roce. Děkan může uznat také výsledky přijímací zkoušky složené v daném roce i na jiných technických fakultách a na jejich základě rozhodnout o přijetí uchazeče na FSI.

Pokud některou z podmínek splňuješ a fakulta ti přijímací zkoušku promine, tak se nemusíš přijímací zkoušky osobně účastnit.

Přípravné kurzy

Od ledna 2018 se uskuteční přípravný Kurz matematiky a přípravný Kurz fyziky na FSI. Rozsah kurzu je 26 hodin (13 týdnů po dvou hodinách).

Cena jednoho kurzu (M nebo FY): 1 800 Kč

Chci jít na VUT
Google+