Fakulta stavební

Přijímací zkoušky - Bakalářské studijní programy

Uzávěrka přihlášek

15. 12. 2016 - Architektura pozemních staveb
31. 3. 2017 - ostatní bakalářské obory  

Přijímací zkoušky

6. - 10. února 2017  - talentové zkoušky - Architektura pozemních staveb

5. - 9. června 2017 - ostatní bakalářské obory

Přihlášení studenti
Přijatí studenti
Úspěšnost

Obsah zkoušky

Architektura pozemních staveb

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí. První část přijímací zkoušky tvoří talentová zkouška, druhou část přijímací zkoušky tvoří odborná zkouška.

Zobraz víc

Talentové zkoušky se účastní všichni uchazeči, kteří postupně vypracují 3 úkoly:

  • kresbu kompozice geometrických těles (doba zpracování 60 minut),
  • kresbu sedící postavy podle živého modelu (doba zpracování 60 minut),
  • návrh jednoduchého interiéru podle konkrétního zadání (doba trvání 60 minut).

Druhá část přijímací zkoušky, tj. odborná zkouška, se skládá:

  • z písemného testu z deskriptivní geometrie,
  • z písemného testu z matematiky,
  • z odborné rozpravy.

Test z deskriptivní geometrie

Test ověří následující znalosti: Kuželosečky, jejich konstrukce, ohniskové vlastnosti (věty o tečnách). Afinita a kolineace v rovině a v prostoru. Kolmé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny – průměty bodů, přímek a rovin; úlohy polohové a metrické; třetí průmětna. Elementární tělesa – hranoly, jehlany, válce, kužele, koule – jejich sdružené průměty, průniky těchto těles s rovinou nebo přímkou. Doba zpracování testu je 60 minut. Test vypracovávají všichni účastníci odborné zkoušky.

Test z matematiky

Test ověřuje znalosti na úrovni středoškolské látky gymnázií. Doba zpracování testu je 60 minut. Test je prominut těm uchazečům, kteří v průběhu středoškolského studia dosáhli ze všech studovaných předmětů studijního průměru do 1,5 včetně.

Odborná rozprava

Ústní rozprava ověřuje skutečný a dlouhodobý zájem uchazeče o obor, jeho všeobecnou kulturní úroveň, přičemž důraz je kladen na základní orientaci v architektuře a umění. Odbornou rozpravu absolvují všichni účastníci odborné zkoušky.

Ostatní Bc. programyU přijímaček tě čeká elektronický test zaměřený na matematiku a fyziku v rozsahu osnov gymnázií.

Přijetí bez přijímaček

Podle studijního programu fakulta promíjí přijímací zkoušky na základě těchto kritérií:
  • průměr ze střední školy do 2,2 (Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie)
  • 1. až 3. místo na konferenci STAVOKS (Stavební inženýrství a Městské inženýrství)
  • percentil u Národních srovnávacích zkoušek roven nebo vyšší než 40 (Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie)

Přípravné kurzy

Jestli nechceš podcenit přípravu na přijímačky, tak se přihlas na některý z našich kurzů, kde procvičíš všechno, co budeš na testy potřebovat. Nabízíme ti dva kurzy:

Kurzy matematiky, fyziky a deskriptivní geometrie, kde si zopakuješ to nejdůležitější ze střední a to jak teoreticky, tak i pěkně prakticky na příkladech. Vybrat si můžeš ze dvou variant kurzů – krátkodobý (3 – 6 týdnů) a dlouhodobý (13 – 26 týdnů). V obou případech se ti budou věnovat kvalifikovaní učitelé z fakulty.

Přípravka na talentové zkoušky pro obor Architektura pozemních staveb se soustřeďuje především na výtvarnou část zkoušky. Co tě tedy čeká? Kreslení, kreslení a zase kreslení, protože tím si budeš muset projít i u přijímaček, a to od základního zvládnutí plochy, přes proporční a perspektivní správnost až po modelaci prostoru. Kurz se taky věnuje lidské figuře, jejím proporcím a morfologii a vyzkoušíš si kresbu podle živého modelu. V závěru si pak procvičíš projektové a návrhové kreslení, kde si zkusíš navrhnout interiér, kreslit textury přírodnin apod.

Chci jít na VUT
Google+